Bestyrelses beretninger

Løgten – Skødstrup Fjernvarmeværk

Generalforsamling

18. september 2018 kl. 19.30

 

 

Bestyrelsens beretning 2017/2018

Fremlagt af formanden

Værkets 53. driftsår

Beretning følger regnskabsåret

I sidste års beretning havde vi forventning om 175 nye forbrugere. I dette år er det dog kun blevet til 82 nye forbrugere. Den store difference på forventede og udførte tilslutninger skyldes hovedsageligt, at nogle byggerier er udskudt/forsinket en del. Dette betyder, at vi i de kommende 12 måneder forventer 208 nye tilslutninger.

I stil med tidligere år plejer jeg at sige, at der stadigvæk er stor byggeaktivitet i området.

Sidste år indførte vi et motivationsbidrag for at få en bedre afkøling hos en del af vores andelshavere. Vi har således måttet opkræve ca. 48.500 kr. i for dårlig afkøling. Vi vil fortsætte med at forlange en afkøling på 20 grader i håbet om, at de andelshavere, det drejer sig om, vil få gjort noget ved problemet.

Når vi taler om kapaciteten på værkerne, kan jeg berette, at trykreduktionsventilen på Fruens Eje har stået sin prøve til fuld tilfredshed, hvilket har givet mulighed for større kapacitet på Løgtenværket. Dette har givet mulighed for, at lokalplan 908 er koblet fra Skødstrupværket og lagt over på Løgtenværket, da det kneb med at levere tilstrækkelig varme til de yderste forbrugere på lokalplan 908.

Bestyrelsen har i samarbejde med driftslederen indhentet tilbud på hydrauliske beregninger af vores ledningsnet (75 km.). Disse beregninger blev foretaget i april måned, og resultatet viste, at det ikke ser helt så slemt ud, som vi frygtede. Der skal opgraderes bl.a. på Vildrosevej, hvor rørene skal være større. Vi var lidt bange for, at der blev skudt over målet, inden vi fik disse beregninger. Alle var faktisk enige om, at det var på Grenåvej – fra kirken og mod Carletti – der skulle opgraderes, men det viste sig, at det ikke var tilfældet.

Bestyrelsen har besluttet, at der fra 1.1.2020 vil blive krævet varmtvandsbeholdere i alle nye huse, hvilket giver en meget stor merkapacitet frem for de traditionelle gennemløbsvarmere.

Det er ligeledes besluttet, at der vil blive foretaget testberegninger på et endnu ukendt antal huse i forbindelse med ændring i opmåling fra m3 rum til m2 BBR. Stort set alle andre værker benytter sig af denne opmåling, hvilket vil give mere tid til andre opgaver i administrationen, da det er temmelig tidskrævende at opmåle m3 rum.

Løgten-Skødstrup fjernvarme er udtaget af energitilsynet til screening angående energibesparelser. Vi er 100 % klar til dette besøg. En enkelt bemærkning i denne forbindelse kan være, at jeg tror nok, at vi er det eneste, lille værk, der er udtaget, mens alle de øvrige, der er udtaget, er kæmpeværker!

Der er blevet rundsendt en forespørgsel til industrierne syd for byen for at undersøge behovet og interessen for fjernvarme. Det viste sig, at der var meget ringe interesse for fjernvarme, og beslutningen er, at vi ikke kan levere varme i dette område.

Bestyrelse samt personalerepræsentant har været på virksomhedsbesøg på målerfabrikken Kamstrup, hvor der blev gennemgået og fremvist mulighederne for de ny generationer af målere, som produceres for øjeblikket. Der er blevet truffet en principbeslutning om, at der skal investeres i opgradering af vores efterhånden ældre målere, samt at alle nye målere bliver af den nye og væsentligt forbedrede model. Der skal ligeledes investeres i et nyt netværk i byen, hvilket giver meget bedre mulighed for at hjemtage data.

Vi har i det forgangne regnskabsår haft en større udgift til underførsel under letbanen ved Netto. Beløbet blev noget højere end budgetteret, hvilket udelukkende skyldtes større krav fra letbanen med hensyn til foring samt størrelsen på foringsrør. Beløbet var ca. 500.000 kr. mod budgetteret 250.000 kr.

Vi har ligeledes i det forgangne år meldt os ind i Dansk Fjernvarme.

Vores administrative personale har arbejdet en del med de nye krav til behandling af personfølsomme oplysninger, og på dette område er vi stort set i mål.

Sidste vinter var temmelig kold, hvilket blandt andet var årsag til, at forbruget i februar måned var 100 % højere end året før. Bestyrelsen overvejede at hæve mWh prisen, som de fleste andre værker, men besluttede at fortsætte med uændret pris, da det er temmelig kostbart at hæve priser i relation til ændring af opkrævninger. Totalt set var forbruget ca. 5 % højere end året før set over 12 måneder.

Årets ledningstab beløber sig til 20,8 % mod 20,6 % året før, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende.

Alle varmeværker er blevet pålagt at ændre regnskabsår til at følge kalenderåret med det til følge, at vi er nødt til at ændre på vedtægterne. Dette betyder, at vi nu går ind i et halvårsregnskab. Der er allerede anmeldt budget og varmepris for 1. halvår til energitilsynet. Ændring af regnskabsåret til at følge kalenderåret har dog den negative konsekvens, at det nye regnskabsår 01.01.2019-31.12.2019 starter med 0 kr. i kassen, hvor vi går ind i de 3 kolde måneder. Der er i den forbindelse lavet aftale med Danske Bank om en trækningsret i disse måneder. Mens jeg taler om Danske Bank, kan jeg oplyse, at der igen har været afholdt møde angående negative renter, og der er nu lavet en skriftlig aftale om, at vi ikke kan acceptere at betale negative renter!!

Fjernvarmeværket har i indeværende år indfriet kreditforeningslån på 3,5 mio. kr.

Udvidelsen af antallet af andelshavere gør det vanskeligt at forudsige indtægter og omkostninger, specielt indtægter fra tilslutningsbidrag, når selskabet skal anmelde til budget og priser for det kommende år. Det er hovedårsagen til, at det takstmæssige resultat for 2017-2018 udgør et overskud på 760.000 kr. Den samlede overdækning (gæld til forbrugerne) udgør 2.627.000 kr. pr. 30. juni 2018 mod 1.868.000 kr. pr. 30. juni 2017. Som alle ved, er varmeværket omfattet af varmeforsyningsloven, hvilket betyder, at et overskud skal tilbagebetales til forbrugerne, og at et eventuelt underskud skal opkræves hos forbrugerne. Afviklingen af overdækningen er derfor indarbejdet i de udarbejdede budgetter.

Som en af de sidste ting i årets beretning kan jeg oplyse, at jeg har deltaget i Driftsrådsmøde, hvor A.P. Møller Holding holdt et mindre oplæg om potentiale for geotermi i Varmeplan Aarhus. Det viser sig, at undergrunden i og omkring Aarhus er af en sådan beskaffenhed, at der kan hentes varme fra undergrunden. A.P. Møller Holding oplyste, at de vil kunne give en skriftlig garanti for, at varmeprisen ikke vil stige de næste 30 år, og der vil ligeledes garanteres en sænkning af prisen, efterhånden som en del af etableringsomkostningerne er afskrevet. A.P. Møller vil afholde samtlige udgifter i forbindelse med prøveboringer samt udgifter til den fremtidige drift. Vi deltager i endnu et driftsrådsmøde, nemlig årsmødet den 27. september, hvor A.P. Møller Holding vil uddybe hele processen ved udvinding af termisk varme.

Beretning afsluttes med en tak for et rigtigt godt samarbejde med vandværksstyrelsen, og det samme gælder vores fælles personale, som yder en meget stor indsats i det daglige og til tider også om natten og weekenderne, når det er påkrævet. Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke min egen bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg ser frem til endnu et godt år med et stærkt team.

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen.