Bestyrelses beretninger

Løgten – Skødstrup Fjernvarmeværk

Generalforsamling

19. marts 2019

 

 

Bestyrelsens beretning – sidste halve år af 2018

Fremlagt af formanden

Værkets 53. driftsår

Beretning følger regnskabsåret

Denne beretning omfatter kun et halvt år, hvilket selvfølgelig betyder, at beretningen kun er halvt så lang, som den plejer at være. Jeg forventer derfor også kun halvt så mange spørgsmål og kommentarer til beretning og regnskab!

Som jeg plejer at starte beretningen, må det være med stigningen i antal forbrugere. I dette halve år har vi tilsluttet 63 nye forbrugere, hvilket svarer stort set til det, vi havde forventet.

Alle ved, at der stadig er gang i de forskellige udstykninger i området, men det ser nu endelig ud til, at aktiviteten i ny-byggeriet vil falde hen over de næste par år.

Vi har tilendebragt opgraderingen af hovedledningen på Vildrosevej, hvilket har givet den forventede merkapacitet på Løgten-værket. Det kan derfor konkluderes, at denne opgradering har været rigtig god for den samlede kapacitet.

Vi har imidlertid fået en ny udfordring, som går ud på, at ledningsnettet på en del af Manbjergvej er i så dårlig stand, at der skal gøres noget her og nu. I de seneste par måneder har der været adskillige nedbrud. I den forbindelse er der truffet beslutning om, at der ændres i investeringsplanen, så Manbjergvej laves nu, og at et nyt netværk til Kamstrup målere udsættes lidt. Renoveringen på Manbjergvej laves i samarbejde med vandværket, som ligeledes vil renovere på denne strækning.

Jeg nævnte i sidste års beretning, at vi har lavet nogle testberegninger på ændring af beregningsmetoden fra m3 rum til m2 BBR. Dette har vist sig at være temmelig omfattende og tidskrævende, så det er indtil videre besluttet, at der ikke ændres på dette på nuværende tidspunkt.

Når vi nu taler beregninger, har vi i bestyrelsen besluttet, at de nye acontobetalinger fra 01.01.20 vil blive i forhold til estimeret forbrug. Sammen med årsopgørelsen får vi altid et skøn, som i grove træk viser, hvad vi forventes at bruge i de forskellige måneder. Og hvorfor gør vi så det nu? Jo, det skyldes, at vi fremover vil få likviditetsproblemer på værket, fordi vi pr. 31.12. skal gå i ”0”. Dette betyder, at kassen er tom pr. 01.01., hvor vi står over for de normalt 3 koldeste måneder. Sidste år og i år har vi haft et likviditetsbehov på 2-3 mio. i disse måneder. Det kan i parentes nævnes, at varmeplanen allerede har indført dette uden varsel til forbrugerne fra 01-01-2019. Værket skal betale for varmekøbet i den måned, vi aftager det, så det bør være det samme over for vi andelshavere. Det betyder blot, at vi alle kommer til at betale mere i vintermånederne og mindre i sommermånederne. Som I alle ved, så har vi det dårligt, når vi låner penge af banken og skal betale renter. Jeg håber, at generalforsamlingen kan nikke til denne beslutning.

Sidste år nævnte jeg, at vi var 100 % klar til screening af energitilsynet. Det var vi så åbenbart ikke helt, for vi har fået en anmærkning, der snarest skal ageres på.

På den økonomiske side har det sidste halve år været ok; vejret har været med os, så likviditeten har ikke været helt så stram som forventet. Ved afslutningen af sidste regnskabsår havde vi en gæld til forbrugerne på 2.627 t. kr. samt et tabsmæssigt underskud i de sidste 6 måneder på 2.868 t.kr. Det betyder altså, at det regnskabsmæssige underskud det sidste halve år udligner det beløb, som forbrugerne havde til gode ved periodens start. Det går stor set i ”0” med et mindre tilgodehavende hos forbrugerne.

Jeg plejer også at nævne ledningstabet, hvilket giver en fornemmelse af vores ledningssystems beskaffenhed. Ledningstabet på dette ½ år er 18,83% hvilket er meget godt i forhold til tidligere år, så helt skidt står det ikke til med vores ca. 80 km. ledningsnet.

Som jeg ligeledes nævnte i sidste års beretning, var der påbegyndt forhandlinger med A.P. Møller Holding om geotermiske boringer i Aarhus og omegnskommuner. Disse forhandlinger er nu tilendebragt og underskrevet, hvilket betyder, at der påbegyndes boringer, så snart alle undersøgelser og godkendelser er på plads. Dette projekt bliver yderst interessant at følge. Vi håber naturligvis alle, at det på sigt betyder billigere varme, eller i det mindste ikke dyrere varme.

Hvis man går på fjernvarmeværkets hjemmeside, kan man se, at værkets tekniske bestemmelser er blevet moderniseret, så de nu er tidssvarende. Thomas og Irisanda har i samarbejde med driftslederen stået for dette arbejde. Der er ligeledes udarbejdet et årshjul, som visualiserer bestyrelsens arbejdsplan for de kommende 12 måneder.

Beretningen afsluttes med en tak for et rigtigt godt samarbejde med vandværksbestyrelsen, og det samme gælder vores fælles personale, som yder en meget stor indsats i det daglige og til tider også om natten og weekenderne, når det er påkrævet. Sidst men ikke mindst vil jeg takke min egen bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg ser frem til endnu et år med et stærkt team.

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen.