Bestyrelses beretninger

Løgten – Skødstrup Fjernvarmeværk

 

Generalforsamling

 

Den 10. august 2020

 

 

Bestyrelsens beretning – sidste halve år af 2019

Fremlagt af formanden

Værkets 54. driftsår

Beretning følger regnskabsåret

Årets regnskab følger kalenderåret 2019. Det har tidligere været understreget, at det er en meget dårlig ide at følge kalenderåret, fordi det er ved årets slutning, at regnskabet skal gå i 0. Dette betyder, at vi er nødt til at låne penge til indkøb af varme de første par måneder.

På sidste generalforsamling nævnte jeg, at vi ville ændre betalinger til estimeret forbrug fra 01.01.2020, men vi har besluttet at udskyde denne ændring til 01.01.2021.

Når vi nu er i gang med det økonomiske, kan j eg oplyse, at der skal tilbagebetales godt 3 mio. kr. til andelshaverne efter generalforsamlingen, hvis ellers regnskabet bliver godkendt. Denne tilbagebetaling skyldes udelukkende det varme efterår. Hvis det varme vejr fortsætter, vil det sikkert blive det samme til næste år.

Af andre økonomiske tal bør nævnes, at omsætningen har været 27,5 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. i 2017/18 regnskabet. Graddagene har ligget på 2544 mod tidligere år, som var på 2733. MwH-prisen på 470 kr. er meget tæt på gennemsnitsprisen over de sidste 5 år, som ligger på 452 kr.

2019 er der tilsluttet følgende: Lauritshøj (53 lejeboliger + fælleshus + ny børnehave på Ny Studstrupvej); Segaltvej (Cewe Color) (17 boliger og efterfølgende 3 villagrunde, som er solgt, og som ønsker fjernvarme); samt yderligere villaer, som er tilsluttet – i alt 85 nye andelshavere i 2019. Sammenlagt er vi nu oppe på 2990 andelshavere.

Der er i årets løb renoveret ca. 420 meter fjernvarmeledning på Manbjergvej i samarbejde med vandværket, pris ca 1,5 mio. kr. + moms. Sidste etape af renovering på Manbjergvej vil blive påbegyndt i starten af foråret – også her i samarbejde med vandværket. End videre er der renoveret ledning til 18 boliger på Kløvervangen 70-104.

Brud har der selvfølgelig også været: 3 brud på Manbjergvej; 2 brud på Smedestien; 1 brud på Morgenfruevej; 1 brud på Berberisvej; 1 brud på Østergårds Alle; 1 brud på Engskovbakken; og 1 brud på Kløvervangen. Ydermere er der skiftet en ventilbrønd på Grenåvej.

Ledningstabet skal som sædvanlig nævnes. I indeværende år har det været 21 %, hvilket må siges at være tilfredsstillende set i lyset af, at der er kommet nye udstykninger et pænt stykke vej fra værkerne.

I indeværende år er der arbejdet en del med GDPR, og status på dette er, at vi er 95% i mål med dette projekt. Det forventes, at vi er 100 % færdige i løbet af 1-2 måneder.

På personalesiden kan det oplyses, at Magne Kjær er ansat som ny medarbejder, og han skal varetage diverse opgaver rundt om i byen som f.eks målerskifte – brud – stikledninger og vagtordning, i samarbejde med det øvrige personale. På den administrative del af virksomheden er Jette Buchholdt blevet opsagt på grund af en omstrukturering af administrationen.

Vi har haft en større udfordring med hensyn til vores Kamstrup målere. Det var ikke muligt at hjemtage diverse data fra disse, og der er derfor køb ekstern hjælp til at genoprette systemerne på disse målere. Det hele fungerer nu igen efter hensigten.

Beretningen afsluttes med tak for et godt samarbejde med vandværks bestyrelsen, og det gælder naturligvis også vores fælles personale som yder en meget stor indsats i det daglige og til tider også om natten og i weekenden, sidst men ikke mindst min egen bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Så vil jeg personlig sige tak til generalforsamlingen for den tillid, I har vist mig gennem de sidste 10 år eller mere, og jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse vil gøre det rigtigt godt i fremtiden.

 

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen.