Bestyrelsens forretningsorden

1. Bestyrelsen repræsenteres udadtil af formanden.

2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.

3. Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes en uge inden mødets afholdelse.

4. Har bestyrelsesmedlemmer punkter til dagsordenen skal de være formanden i hænde senest 10 dage, inden mødets afholdelse.

5. Såfremt et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt kan der indkaldes til møde med dags varsel.

6. Alle bestyrelsesmøder er fortrolige. Mødereferat fremsendes til bestyrelsen inden 8 dage og underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

7. Har et bestyrelsesmedlem forfald mere end to måneder kan suppleant indtræde i bestyrelsen, såfremt det ønskes/besluttes af bestyrelsen.

//