FÆLLES GENERALFORSAMLING FOR


Løgten-Skødstrup Fjernvarme A.m.b.a. &
Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a.


Tirsdag d 19. marts 2019 kl. 18.00 i Skødstrup Forsamlingshus

Fjernvarmeværkets dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af næste års budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur:
Flemming Uldall, (genopstiller) andelshaverne.
Thomas Hastrup Hansen, (genopstiller) andelshaverne.
Repræsentant - Udpeget boligforeningerne.
Valg af 3 suppleanter (2 for andelshaverne - 1 for
boligforeningerne)
7. Valg af revisor
På valg: Deloitte
8. Eventuelt. (Under eventuelt kan der kun fremsættes forslag der ikke kræver vedtagelse)

Vedtægternes § 11.8 lyder: ”Det er dog en forudsætning for at stemme kan afgives, at der ikke henstår restancer ved indkaldelsens udsendelse”.

Spisning fra ca. kl. 19.00 til 19.45

Vandværkets dagsorden:

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
Der er planer om at vandselskaber der sælger under 800.000 M3 helt eller delvist kan fritages for rammerne i vandsektorloven, derfor foreslår Bestyrelsen at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at i videst muligt omfang trække selskabet ud af begrænsningerne i den nuværende vandsektorlov, når loven bliver ændret.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg for 2 år: Mikael Pedersen (modtager genvalg)
Thomas Iermiin (modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg for 1 år: 2 personer
8. Valg af revisor
På valg: Deloitte
9. Eventuelt


Regnskaberne for begge selskaber kan afhentes/rekvireres på Forsyningsselskabets kontor fra den 11. marts 2019.

Tilmelding til spisning nødvendig på tlf. 70 10 85 41 eller
lsf@ls-forsyning.dk senest tirsdag den 12. marts kl. 14.30