Forslag til vedtægtsændringer

18. september 2018

Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LØGTEN – SKØDSTRUP FJERNVÆRMEVÆRK A.m.b.A.

§ 1                Navn, hjemsted og formål

1.1                Selskabets navn er Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A. (andelsselskab med begrænset ansvar)

1.2.1             Selskabets hjemsted er Løgten og Skødstrup i Århus Kommune og

1.2.2             med Retten i Århus som selskabets værneting.

1.3                Selskabets formål er at drive fjernvarmeforsyning i Løgten-Skødstrup.

§ 2                Forsyningsområde

2.1                Fjernvarmeværkets forsyningsområde fastsættes af bestyrelsen under hensyn til, hvad der såvel i teknisk som i økonomisk henseende er mest formålstjenligt.

2.2                Varmeforsyningsområdet skal respektere den af Århus kommune til enhver tid fastsatte varmeplan.

2.3                Inden for forsyningsområdet skal selskabet levere varmt vand til rumopvarmning samt til opvarmning af brugsvand til andelshavernes tilsluttede ejendomme.

2.4                Levering til ikke-andelshavere kan undtagelsesvis ske. Leveringsvilkårene fastsættes af bestyrelsen.

§ 3                Andelshavere, indtræden i selskabet og retslige forhold

3.1.1             Enhver ejer af fast ejendom inden for varmeværkets forsyningsområde er berettiget til at blive optaget som andelshaver i selskabet ved, at ejeren betaler den fastsatte tilslutningsafgift.

3.1.2             Andelshaveren skal ved skriftlig overenskomst forpligte sig til at deltage i betaling af selskabets udgifter i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i vedtægterne.

3.2.               Udtræden af selskabet

3.2.1             Andelshaverne er berettiget til med 1 års forudgående skriftlig varsel at udtræde af selskabet ved et regnskabsårs udløb, dog tidligst efter udløbet af den overfor nævnte 20 årige tegningsperiode.

3.2.2             En udtrædende andelshaver er pligtig til kontant at indbetale sin andel af selskabets nettogæld efter en af bestyrelsen foretaget opgørelse.

3.2.3             En udtrædende andelshaver kan ikke gøre krav på udbetaling af nogen andel af selskabets formue.

3.3                Adelshavernes hæftelse

3.3.1             Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser over for tredjemand.

3.3.2             Over for selskabet hæfter andelshaverne for den på deres ejendomme faldende andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på selskabets lån samt de årlige driftsudgifter i henhold til § 5.

3.3.3             Når en andelshaver overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være andelshaver i selskabet.

3.3.4             Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for selskabet, idet alene den tidligere ejer dog vedbliver med at hæfte for eventuelle restancer overfor selskabet, indtil restancerne er betalt.

3.4.1             Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at meddele ejerskifte til selskabet i så god tid som muligt, men selskabet påtager sig intet ansvar for aflæsning og udarbejdelse af refusionsopgørelse vedrørende de løbende udgifter i forbindelse med varmelevering.

3.4.2             Andelshaverne – og ikke andelshaverne  - skal respektere selskabets til enhver tid gældende vedtægter og de af bestyrelsen udarbejdede almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering samt tarifblade, der til enhver tid gælder for levering af fjernvarme fra selskabet.

3.4.3             Andelshaverne er pligtige til løbende at kontrollere anlægget med tilhørende målere. Såfremt en andelshaver har mistanke om, at der er fejl ved anlægget, som bevirker et unormalt stort eller lille forbrug, skal varmeværket straks underrettes herom.

3.4.4             Andelshavernes brug af alternative energikilder til opvarmning er selskabet uvedkommende. Så længe medlemskabet består, kan andelshaverne dog ikke fritages for betaling af de faste afgifter, uanset at de anvender supplerende opvarmningskilder.

3.4.5             Andelshaverne er pligtige at meddele selskabet, hvilke alternative energikilder der måtte blive/være installeret på deres ejendomme.

§ 4                Anlægskapital

4.1                Selskabets nødvendige anlægskapital tilvejebringes dels ved optagelse af lån med en afdragstid på max. 20 år, og dels ved opkrævning af tilslutningsafgifter hos de enkelte andelshavere.

4.2                Tilslutningsafgiften består af en engangsudgift, se §4.3, samt udgiften til stikledning. Afgiften betales kontant inden tilslutningen.

( Tilslutningsafgiften, som er en éngangsudgift, der beregnes af varmeværket, består af en rumafgift beregnet på basis af ejendommens opvarmede bruttorumfang samt udgiften til stikledning regnet fra skellinie med vej. Afgiften betales kontant inden tilslutningen.)

4.3                Tilslutningsafgiftens takster fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

4.4                Det tilstræbes at de samlede omkostninger i udbygningsområderne ikke må påføre de eksisterende andelshavere yderligere omkostninger.

4.5                Tilslutningsafgiften for bygninger til erhvervsvirksomhed eller med anden særlig anvendelse beregnes efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, og som, når bestyrelsen anser det for rimeligt, kan afvige fra de i øvrigt anvendte beregningsregler.

4.6                Ved byggemodning af nye områder betales omkostningerne for etablering af ledningsnettet i området kontant i forbindelse med arbejdets udførelse.

4.7                Den årlige rumafgift beregnes på basis af ejendommens reducerede bruttorumgang. A conto betalt rumafgift reguleres årligt, eller ved forøgelse af en tilsluttet ejendoms opvarmede rumfang.

( Á conto betalt rumafgift reguleres ved ejendommens endelige tilslutning til anlægget.)

4.8                Senere forøgelse af en tilsluttet ejendoms opvarmede rumfang skal omgående meddeles selskabet.

(Senere forøgelse af en tilsluttet ejendoms opvarmede rumfang skal omgående meddeles selskabet, hvorefter der skal erlægges tilslutningsafgift i forhold til det således ændrede beregningsgrundlag.)

4.9                Der betales en fast årlig afgift, der opkræves på grundlag af de tilsluttede ejendommes/lejligheders reducerede bruttorumfang. (DENNE UDGÅR)

§ 5                Driftsomkostninger

5.1                Selskabets årlige indtægter til dækning af driften tilvejebringes ved opkrævning af afgifter.

5.2                Afregninger af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen finder sted efter de til enhver tid gældende tariffer, som selskabet anmelder til Energitilsynet.

5.3                Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler i varmeforsyningsloven og energitilsynets retningslinier for fastsættelse af tariffer.  

5.4                Til kontrol, vedligeholdelse og udskiftning af målere betales en årlig afgift pr. måler. Afgiftens størrelse gradueres efter målerstørrelse og fastsættes af bestyrelsen.

§ 6                Andelshavernes betaling

6.1                Det påhviler bestyrelsen at foretage beregning over andelshavernes forventede varmeforbrug for det kommende år og de til de enkelte ejendommes hørende afgifter.

6.2                Den således for den enkelte ejendom beregnede årlige betaling til varmeværket indbetales á conto. Betalingsterminerne fastsættes af bestyrelsen.

6.3                Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen.

(Når selskabets generalforsamling har godkendt årets regnskab, med angivelse af tilbagebetalingens/efterbetalingens størrelse, skal bestyrelsen fremsende endelig afregning til hver andelshaver på grundlag af de foretagne måleraflæsninger og beregning af øvrige udgifter.)

6.4                Konstateres der fejl ved en måler eller fejl ved anlægget i øvrigt, fastsættes forbruget skønsmæssigt. Bestyrelsen udøver dette skøn under hensyn til forbruget i de foregående år, graddages indflydelse samt den enkelte andelshavers fjernvarmekontrolbog, såfremt denne er ført regelmæssigt.

6.5                Seneste tidspunkt for efterbetaling fra de enkelte andelshavere fastsættes af bestyrelsen.  

6.6                Såfremt en andelshaver ikke betaler forfaldent beløb til varmeværket rettidigt, skal bestyrelsen fremsende påkrav herom.

6.7                Bestyrelsen fastsætter selv gebyret for dette påkrav.

6.8                Er skyldigt beløb ikke indbetalt senest 10 dage efter påkrav er fremsendt, kan bestyrelsen gøre krav gældende ad retslig vej og kan foranledige varmeforsyningen afbrudt.

6.9                Omkostninger i forbindelse med retslig inkasso, afbrydelse af varmeforsyningen og genetablering heraf, betales af den pågældende andelshaver.

6.10              Betales ydelser for sent, tilskrives der rente. Rentesatsen fastsættes af bestyrelsen.

§ 7                Varmecentralerne

7.1                Varmecentralerne med kedler, bygninger og varmevekslere m.v. er selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet.

§ 8                Ledningsnettet

8.1                Ledningsnettet fra varmecentralerne til og med stophaner og målerenhed samt eventuelt et af værket monteret omløb er selskabets ejendom og vedligeholdes af dette.

8.2                Stikledning fra hovedledning i vej til og med stophaner samt målerenhed med tilhørende afspærringsventiler etableres af selskabets installatør.

8.4                Andelshaverne er pligtige at give selskabets folk eller installatører adgang til deres ejendomme, idet omfang dette er fornødent af hensyn til måleraflæsning, nødvendige eftersyn og reparationer.

8.5                Andelshaverne skal tåle at fordelingsledninger efter omstændighederne lægges gennem ejendommene, ligesom selskabet skal have ret til at foretage opgravning på andelshavernes grunde for fremføring af rørledninger og senere udvidelser.

8.6                Selskabet drager omsorg for, at andelshavernes grunde retableres bedst muligt efter de i § 8.5 nævnte arbejder.

8.7                Selskabets begæring om gennemførsel af fordelingsledninger skal være teknisk og/eller økonomisk begrundet.

8.8                Andelshaverne er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade en deklaration om rør og ledninger, der føres gennem en andelshavers ejendom (parcel) til andre ejendomme, tinglyse servitutstiftende på den tjenende ejendom med respekt af allerede tinglyste byrder og hæftelser. Omkostningerne herved betales af selskabet.

8.9                Hovedledningsnettet nedlægges i de offentlige og private gader eller fortove i overensstemmelse med de af kommunen meddelte tilladelser.

§ 9                Selskabets leverancer og ansvar

9.1                Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at levere varme til andelshavernes ejendomme i en mængde, der svarer til det normale forbrug.

9.2                Selskabet skal stedse søge at sikre den normale forsyning på driftsteknisk forsvarlig måde, med påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrelser.

9.3                Selskabet ydre i intet tilfælde erstatning for tab som følge af afbrydelser i varmeforsyningen, uanset årsagen hertil.

9.4                Selskabet har ret til at afbryde for varmeforsyningen af hensyn til eftersyn, reparationer, nyetablering o.l. Selskabet bestræber sig på forinden at advisere herom.

9.5                Selskabets leveringspligt ophører, når en andelshaver ikke har betalt pligtige ydelser til varmeværket, og påkrav herom iflg. § 6.6 er tilsendt den pågældende andelshaver. Ved længerevarende afbrydelser vil selskabet bestræbe sig på at underrette ejendommens tinglyste panthavere.

9.6                Selskabet er ikke pligtig til at genoptage varmeforsyningen til de foran omhandlede andelshavere, før hele skylden til varmeværket og de med afbrydelsen og genetableringen forbundne udgifter, herunder inkassoomkostninger m.v. er betalt.

§ 10              Regnskab og revision

10.1              Selskabets årsregnskab løber fra 1. Januar til 31. December. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

(Selskabets årsregnskab løber fra 1. juli til 30. juni.                     Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.)

10.2              Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 11              Generalforsamling

11.1              Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.

11.2              Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. April.

(Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober.)

11.3              Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem eller ved annoncering i lokal avis, med angivelse af dagsorden.

(Generalforsamlingen indvarsles med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst 1 lokalblad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Dog anvendes skriftlig indbydelse, såfremt der er forslag indsendt af en andelshaver eller bestyrelsen, der skal behandles på generalforsamlingen)

11.4              Det reviderede og underskrevne regnskab foreligger og kan rekvireres på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

11.5              Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

11.6              Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

         

1. Valg af dirigent

                      2. aflæggelse af beretning

                      3. aflæggelse af regnskab

                      4. forelæggelse af næste års budget

                      5. behandling af indkomne forslag

                      6. valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

                      7. valg af revisor

8. eventuelt (under eventuelt kan der kun fremsættes forslag, der ikke kræver vedtagelse).

11.7              Hver andelshaver har 1 stemme pr. tilslutning. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

11.7.1           Almennyttige boligforeninger tillægges 1 stemme for hver afdeling, som bliver forsynet fra fjernvarmeværket. For udlejningsejendomme og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, der således er tillagt 1 stemme.

11.7.2           Ikke almennyttige andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger med flere boliger, der forsynes via 1 tilslutning pr. bolig, tillægges 1 stemme pr. bolig. Stemmen afgives af beboeren.

11.8              Det er dog en forudsætning for at en stemme kan afgives, at der ikke henstår restancer ved indkaldelsens udsendelse.

11.9              Der kan ikke stemmes pr. brev.

11.11            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 31. Januar.

(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 31. juli.)

11.12            Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal, dog kræves der til foretagelse af vedtægtsændringer, at 3/4 af de aktive stemmer er for forslaget. I intet tilfælde medregnes blanke stemmer.

11.13            Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere og skal godkendes af Århus Byråd, så længe der ydes kommunegaranti for selskabets lån.  

11.14            Enhver andelshaver er pligtig at modtage valg til bestyrelsen, men er berettiget til at undslå sig genvalg i lige så lang tid, som han har fungeret i bestyrelsen.

11.15            Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af andelshaverne, der ikke er i restance over for selskabet – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring herom – ved angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelse, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

11.16            På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles de på dagsordenen anførte emner.

11.17            Andelshavere, der er i restance ved indvarslingen til den ekstraordinære generalforsamling, fortaber deres stemmeret på denne.

11.18            Over det på generalforsamlingen passerede føres der en særskilt protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

11.19            Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

§ 12              Selskabets bestyrelse

12.1              Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf de 4 medlemmer skal være andelshavere og 1 medlem er repræsentant for boligforeningerne. Alle vælges af generalforsamlingen, idet de almennyttige boligforeningers repræsentant vælges blandt de af disse boligforeninger indstillede.

12.2              Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal vælges 2 medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer. I ulige år vælges de almennyttige boligforeningers repræsentant og således første gang ved den ordinære generalforsamling i 2001.

12.2.1           Der vælges hvert år 3 suppleanter for 1 år ad gangen, heraf 2 suppleanter for andelshaverne og 1 suppleant for de almennyttige boligforeningers medlem af bestyrelsen. For andelshaverne vælges således henholdsvis en første og en anden suppleant.

12.2.2           Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det udtrædende bestyrelsesmedlem i dennes resterende valgperiode. 

12.3              Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler selv det i budgettet fastsatte bestyrelseshonorar.

12.4              Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den antager og afskediger det nødvendige personale samt træffer aftale om løn og ansættelsesvilkår. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, kasserer og sekretær.

12.5              Bestyrelsen er bemyndiget til at antage såvel teknisk som juridisk medhjælp.

12.6              Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og alle beslutninger og vedtagelser indføres i forhandlingsprotokollen, hvor mindretallet har ret til at forlange sine afvigende meninger tilført. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

12.7              Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til et indvarslet møde.

12.8              Over for trediemand tegnes selskabet af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, afhændelse af fast ejendom samt ved optagelse af lån, afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, udkræves dog underskrift fra den samlede bestyrelse.

12.9              Så længe lån, som selskabet måtte have optaget med kommunegaranti, endnu ikke er fuldt indfriet, skal tillige kommunens samtykke indhentes til yderligere gældsstiftelse.

12.10            Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkel eller kollektiv, herunder til sparekasse- og bankkonti og andre pengekonti.

12.11            Bestyrelsen udarbejder almindelige og tekniske bestemmelser, iflg. § 3.4.2.

§ 13              Opløsning af selskabet

13.1              Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets andelshavere stemmer derfor.

13.2              Har halvdelen af selskabets andelshavere ikke givet møde, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets opløsning kan vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte andelshavere stemmer derfor.

13.3              Så længe der endnu består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med den garanterede kommunes samtykke.

13.4              Ved selskabets opløsning vælges en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver. Fremkommer der i forbindelse hermed overskud, udloddes dette til andelshaverne i forhold til deres indbetalte tilslutningsudgifter.

§ 14              Kommunegaranti

14.1              Dersom de vilkår, som den garanterede kommune til enhver tid måtte stille som betingelse for at yde kommunal garanti for selskabets forpligtelser, kommer i strid med nærværende vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at acceptere sådanne vilkår uden at iagttage reglerne om vedtægtsændringer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. september 1964.

Vedtægtsændringer

1. Omredigeret og godkendt den 19. maj 1980

  • 2. § 5.2., § 5.3 og 11.10 ændret den 28. september 1981
  • 3. § 4.9 ændret den 26. september 1983.
  • 4. § 3.1.2 ændret den 21. september 1989.
  • 5. § 3.1.1, § 3.1.2, § 4.2, § 4.3, § 4.4, § 4.6, § 11.7, § 11.7.1 samt ny § 11.7.2 ændret den 30. oktober 1989.

§ 8.3 og § 11.10 udgået.

  • 6. § 3.3.4, § 3.4.2, § 5.2, § 5.3, § 6.8, § 10.9, § 11.3, § 11.4, § 11.7.1, § 11.7.2, §11.13,

§ 12.1, §12.2, § 12.2.1, § 12.2.2, § 12.4, § 12.11 ændret

§ 3.35, § 10.8 udgår

ny § 5.4, §11.19

Ændret den 27. september 1999.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2000.

Godkendt af Århus Byråd den 27. april 2000.

7.  § 3.4.4, § 4.4, § 4.8, § 4.9, § 5.1, § 6.1, § 10.1, § 10.2 ændret.

     § 5.2, § 5,3, § 10.3, § 10.4, 10.5, § 10.6, § 10.7, § 10.9, udgår.

Ændret den 14. september 2005

Diverse/vedtægter Fjernvarmeværket                          

Løgten Skødstrup Fjernvarme | Bakketoften 7 | 8541 Skødstrup | tlf.: 7010 8541