Referat

 Løgten Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Bakketoften 7- 8541 Skødstrup

 

Referat fra generalforsamling den 19-03-2019

Tilstede var Leif Svenningsen, Flemming Uldall, John Uth, John Fagerli, Michael Braun, Irisanda Mehmedbasic, Søren Lykke & Thomas Hansen

 

Valg af dirigent

Generalforsamlingen vælger Flemming Adamsen som dirigent, som derpå indleder ved at erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Desuden erklæres dagsorden for i orden og denne læses op.

Aflæggelse af beretning

Gennemført af formand Leif Svenningsen

Spørgsmål fra salen:

                             ”Vil varmeprisen stige som følge af betalings-rate-ændringen?” – Svar ”Nej”.

”Hvorfor tvinger vi ikke andelshaverne over på pbs, for at undgå dårlige betalere?” – Svar ”Der er kun ca 200 af de 3000 andelshavere som ikke er på pbs, men spørgsmålet tages til efterretning”.

”Hvad drejede anmærkningen fra Energitilsynet sig om?” – Svar ”Vores dokumentation var ikke god nok”.

Aflæggelse af regnskab

Gennemført af revisor fra Deloitte Søren Lykke

Spørgsmål og input fra salen:

                             ”Er de 74.000 kr. for forsikringer for hele året?” – Svar ”Ja”.

”Er der en forklaring på hvorfor mødeudgifter og regnskabsmæssig assistance er det samme for ½ år som for et helt år?” – Svar ”Generelt kan det forklares med at disse udgifter ikke nødvendigvis er jævnt fordelt hen over året.

”Hvem betaler for renoveringen af Manbjergvej?” – Svar ”De budgetterede 2 mill. fordeles mellem Vand og Varme.

”Der spørges til antal andelshavere?” – Svar ”ca. 3000”.

”Der stilles igen spørgsmål ved størrelsen af bestyrelseshonorar” – Der svares fra salen ”Mon ikke størrelsen på honoraret og det på bestyrelsen pålagte ansvar stemmer godt overens”.

Forelæggelse af næste års budget

Gennemført af revisor fra Deloitte Søren Lykke

Spørgsmål og input fra salen:

”Hvordan beregnes de 3.5 mill. kroner til ledningstab i forhold til det i beretningen nævnte tal 18,5 % i ledningstab?” – Svar ”Vi budgetterer med 22% ledningstab og dette regnes af køb af varme, deraf 3.5 mill. kroner”.

”Der henstilles til, at der fremadrettet bliver en direkte sammenlignelighed imellem regnskab og budget. – Svar ”Det noteres og tages til efterretning”.

Behandling af indkomne forslag

Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

Flemming Uldall og Thomas Hansen genvælges.

Følgende suppleanter vælges:

  1. suppleant – Irisanda Mehmedbasic
  2. suppleant – Pernille Kaastrup

Repræsentant for boligforeningerne – John Uth

Suppleant for boligforeningerne – Vicky Jensen

Valg af revisor

Deloitte med Søren Lykke genvælges.

Eventuelt

Intet

 

Leif Svenningsen                                                                                                                                                                       Michael Braun

Thomas Hansen                                                                                                                                                                         Flemming Uldall

 John Uth